مشاوره تخصصی ساز شناسی

مشاوره تخصصی ساز شناسی

سازشناسی و ارکستراسیون در این بخش که شامل دو قسمت سازشناسی و ارکستراسیون است، این دو مبحث به زبان ساده توضیح داده شده اند. در هر بخش ویژگی ها و کارکرد های هر ساز توضیح داده شده است. همچنین نحوه بکارگیری آن ها در ارکستر شرح داده شده است. توضیحاتی …

توضیحات بیشتر »